Monday, June 15, 2009

ความคาดหวังของรายวิชา

qua đường Pictures, Images and Photos

1. บอกความสำคัญและประโยชน์ของการมีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. รู้วิธีสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้
4. สืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เรียนได้เกรด A+

No comments:

Post a Comment