Monday, June 22, 2009

บันทึกการเรียนสัปดาห์ืั้ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

คนเราจะต้องรับ และจะต้องให้

...เมื่อรับสิ่งของได้มาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้...

การเป็นครูที่ดีนั้น เราจะต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ใช้ถือว่าตนเป็นครูแล้วจะไม่ฟังคำพูดของคนอื่นที่ไม่ตรงกับใจตนเองทำเช่นนี้อาจไม่มีผู้ใดนับถือเพราะความมีทิฐิ และรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อื่น ครูถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีความเสียสละอย่างมาก และควรเป็นผู้ปฏิบัติดีทั้งกาย และใจ ข้าพเจ้าจึงได้นำคำสอนนี้มาใช้ทั้งในการเรียน และการดำเนินชีวิต

เพลง รอยยิ้มของพ่อ

No comments:

Post a Comment