Tuesday, July 21, 2009

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 8

อาจารย์แนะวิธีการเรียนให้ได้ A
_____1. ตั้งใจฟัง
_____2. ส่งงานตามกำหนด
_____3. ขณะเรียนถามอาจารย์ถ้าไม่เข้าใจ
_____4. มีสติ
-ประเภทของสื่อเสียงที่นำเสนอทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชนิด คือ มีดี้ และ เสียงแบบดิจิตอล รวมถึงข้อดีข้องเสียของสื่อเสียงแต่ละแบบ
- รูปแบบของข้อมูลเสียงที่นิยมใช้กันในด้านมัลติมีเดีย
- การแสดงผลของเสียงบนระบบเครือข่าย มี 3 ลักษณะ ได้แก่
_____1. อัดเก็บข้อมูลจากเว็ปไซต์และโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดไฟล์เสียง
_____2. จัดเก็บข้อมูลเสียงจากระบบเครือข่าย (download)
_____3. แสดงผลเสียงในลักษณะที่กำลังใช้งานบนระบบเครือข่าย
- เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางสื่อเสียงที่นำเสนอทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเขียนบทความ
_____1. เทคนิคการเขียนบทความ
_____2. ส่วนประกอบของบทความ
ทำกิจกรรมท้ายคาบ : การวิเคราะห์ข้อมูลทางเสียง
- ชมวีดิโอการ์ตูนรณรงค์ต้านไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
- ฟังคลิปเสียง การเทศนาของของท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง หน้าที่ของพ่อแม่ และลูกที่ดี และเรื่องแก้ไฟริษยาได้อย่างไร แล้วส่งแผนผังความคิดของทั้งสองเรื่อง

Sunday, July 19, 2009

การอบรมศีลธรรมและความก้าวหน้าทางวิชาการ


_______การศึกษาถือเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม รวมถึงสติปัญญาจนทำให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง แต่ปัจจุบันการศึกษากลับทำให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการแต่เพียงด้านเดียว แต่กลับไม่ได้ให้การอบรมทางด้านศีลธรรมจรรยา ซึ่งถือเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าความรู้จากในบทเรียน และจะทำให้บุคคลเป็นคนดีและเก่งสามารถพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง
_______การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตหากบุคคลไม่ได้รับการศึกษาก็จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเพราะการศึกษาทำให้มีทักษะความรู้ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้การศึกษายังช่วยขัดเกลาให้บุคคลมีคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ บุคคลแต่ละคนจะได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ในเบื้องต้นก่อนจะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งพ่อแม่มีหน้าที่ให้การอบรมและขัดเกลาบุตรหลานในด้านมารยาททางสังคม กิริยามารยาท ความประพฤติทางการ รวมถึงการอบรมด้านจิตใจให้แก่เด็ก แต่ในปัจจุบันพ่อแม่มักจะตื่นตัวกับวิชาการมากจนเกินไปจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาในโรงเรียนมากกว่าในอดีต เพราะคิดว่าเด็กจะต้องเป็นคนเก่งจึงส่งไปเรียนกวดวิชา ปัญหาที่ตามมาคือความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนในครอบครัวมีลดน้อยลง การพูดคุยระหว่างกันจึงเป็นไปได้ยาก ซึ่งทำให้เด็กขาดการอบรมสั่งสอนจากญาติผู้ใหญ่ เสี่ยงต่อการทำให้เด็กเกิดความเครียด หรือออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสายตาคนในครอบครัว พ่อแม่จะต้องหาเวลาให้กับลูก ดูแลเอาใจใส่ แต่ต้องไม่ตามใจเด็กจนเกินไป ควรสอนให้เด็กพิจารณาถึงเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ซึ่งการปลูกฝังความคิดนี้ตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเขาเติบโตขึ้นจะเป็นเด็กฉลาดและว่านอนสอนง่าย ต่อจากครอบครัวสถาบันต่อไปที่มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนคือโรงเรียน ซึ่งครูก็กลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตเยาวชนให้เป็นคนดีและมีคุณภาพให้แก่สังคม นอกจากการสอนวิชาความรู้ในบทเรียนให้ถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สอนให้เด็กรู้จักคิดสร้างสรรค์อย่างสุจริต ครูจะต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมให้แก่เด็ก จนทำให้สิ่งเหล่านั้นซึมซาบในจิตใจของเด็กเอง จะทำให้เขามีความดีงามทั้งกาย และใจ เมื่อเขาเติบโตจนมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เขาจะปฏิบัติงานโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่จะคำนึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก จะไม่นำความรู้ไปใช้เพื่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือทำความเสียหายให้แก่บ้านเมือง เหนือสิ่งอื่นใดครูจะต้องดำรงตนอยู่ในความดีงาม ทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของตน และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาของการให้การศึกษาในโรงเรียนในปัจจุบัน คือบุคลาครูที่มีความสามารถในการอบรม บ่มนิสัยเด็กให้ดีนั้นมีน้อย หรือไม่มีความสามารถในการอบรมเด็กให้ดีเท่าที่ควรทำให้เด็กมีคุณภาพต่ำ แต่ปัญหาที่เป็นผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ โรงเรียนใช้สื่อในการเรียนการสอนมากเกินความจำเป็น จนครูขาดปฏิสัมพันธ์กับเด็ก นอกจากครอบครัว โรงเรียนและครูแล้ว ตัวเด็กเองควรพัฒนาคนเองอยู่เสมอ โดยการฝึกควบคุมสติ ให้มีสมาธิ ทำใจให้เป็นกลางก่อนจะพูดหรือทำสิ่งใด เพื่อจะช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจน ไม่ผิดหลักศีลธรรม การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นจะต้องอาศัยสติปัญญา ความรู้ และความสามารถของตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้ประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวของเราเอง จากนั้นพิจารณาสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไป
_______การศึกษา เป็นรากฐานสำคัญของสังคม” คงเป็นคำกล่าวที่สามารถอธิบายให้ได้ทราบถึงความสำคัญของการศึกษาได้เป็นอย่างดี การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรมจะทำให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาซึ่งจะช่วยสร้างความสงบสุขให้กับสังคมกลายเป็นสังคมที่มีคุณภาพและบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป หากชาติใดไร้การศึกษา เยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานของสังคมคงจะไม่ได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกันกับบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย

นางสาวจิระนันท์ จันทร์ไพสณ รหัส 52040713 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

Monday, July 13, 2009

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6วันนี้มีการนำเสนอผังความคิดของเพื่อนแต่ละกลุ่มที่ได้ระดมความคิดกันมา กลุ่มเราได้แค่ 7.5 คะแนน เพราะอาจารย์ติงว่า เนื้อหาที่ได้ยังไม่มีการวิเคราะห์มากเท่าที่ควรทำ เพราะบางหัวข้ออาจนำมารวมอยู่ด้วยกันได้ นอกจากนี้เนื้อความยังเยิ่นเย่อ ยืดยาวเกินไป ไม่มีการใส่ลูกเล่นลงในการนำเสนอ เช่น การแนบแฟ้ม หรือการเชื่อมโยงใดๆ สีพื้นหลังที่ใช่ไม่มีความดึงดูดความน่าสนใจ เป็นสีเรียบๆ และไปในโทนเดียวกันทำให้ไม่เห็นความแตกต่าง รวมถึงรูปภาพประกอบไม่มีความน่าสนใจ และมีปริมาณน้อยเกินไป ในคาบนอกจากจะมีการนำเสนอแผนผังความคิดของทุกกลุ่มแล้ว อาจารย์ได้ให้เพื่อนๆ ที่มาจากกลุ่มอื่น วิจารณ์การนำเสนอเพื่อนด้วย วันนี้มีการบ้านให้ทำ 2 งาน ซึ่งเป็นงานเดี่ยว แต่ต่อยอดมาจากการทำงานกลุ่มครั้งนี้ นั่นคือ
1. ให้นำแผนผังความคิดของกลุ่มมาปรับอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ความเข้าใจของเราเองจากการวิเคราะห์แผนผังความคิดของกลุ่มเรา โดยเราจะต้องนำความผิดพลาดในครั้งที่แล้วมาแก้ไข แล้วนำตัวอย่างที่ดี ที่เพื่อนกลุ่มอื่นเขาทำมาใช้ในผังความคิดของเราเอง เช่น การเพิ่มเติมภาพประกอบ การแนบแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบาย การจับรูปแบบของแผนผัง รวมถึงสีสันให้ดูน่าสนใจ เป็นต้น
2. หลังจากที่เราทำแผนผังความคิดของตนเองสำเร็จ เราจะต้องมาสังเคราะห์ข้อมูลจากแผนผังความคิดของเราเอง เพื่อนำมาเรียบเรียงเป็นบทความใหม่ที่มาจากความคิดของเรา โดยมีการเขียนบทความแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. บทนำ
2. Details เนื้อหา/สาระ
3. Concluding สรุป
3. นำแผนผังความคิด และบทความที่ได้มาใส่ในบล็อก
แต่วันนี้อาจารย์อุทิก็ได้ให้กำลังแก่พวกเราชาวกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยสุด อะอะ ว่าอย่าให้พวกเราท้อ พวกเราชาวกลุ่มคะแนนน้อยสุดก็จะไม่ท้อค่ะ สู้สู้!! หุหุ ต่อไปดิฉันจะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีกว่าเดิมค่ะ และจะพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ธุจ้า...

Saturday, July 11, 2009

The Lord of the Rings: Symphony - Shireสวัสดีค่ะ วันนี้เอาเพลงซิมโฟนี่มาฝากสำหรับใครที่เป็นแฟนภาพยนต์มหากาพย์ไตรภาค เรื่อง The Lord of The Rings เพลงนี้เป็นเพลง theme ตอนเริ่มของหนังเลย ชื่อเพลง Shire ค่ะ Shire เป็นชื่อเมืองที่พวกฮ้อบบิทส์อาศัยอยู่ ส่วนใครที่อยากมีชื่อเป็น ฮ้อบบิทส์ หรือ เอลฟ์ สามารถเข้าไปลองในเว็บนี้ได้ค่ะ http://www.chriswetherell.com/hobbit/

ชื่อฮ้อบบิทส์ของส้ม ชื่อ Orangeblossom Knotwise of Michel Delving (Orangeblossom ด้วย เขารู้ได้ไงว่าเราชื่อส้ม อิอิ ^^) และชื่อเอลฟ์ คือ Celebriän Ancalimë อิอิ อ่านไม่ออกอ่ะ แต่ดูดี 55+ ชอบ >.<"

Thursday, July 9, 2009

The Pianist (2002)

หลาย ๆ คนคงชอบดูหนังเกี่ยวกับสงคราม วันนี้ส้มก็เลยอยากนำเสนอหนังแนวนี้มาให้เลือกชมกัน ที่ว่าสงครามนี้ก็ไม่ใช่แบบบู๊ล้างผลาญนะ แต่เราจะเรียกว่าเป็นหนังที่สะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งของสงครามที่คนเขียนบทเขาพยายามสื่อออกมาเพื่อให้คนดูได้คิดต่อไปว่าเราได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ และการทำสงครามให้อะไรกับเราบ้าง หนังเรื่องนี้ชื่อ The Pianist เป็นหนังทีส้มชอบมากเรื่องหนึ่ง คือดูไปแล้วเราก็รู้สึกตามตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเลย คืออินชีมากกกว่างั้น แล้วอยากจะบอกว่า หนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชม!!! เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างชาวยิว กับรัฐบาลทหารนาซีของเยอรมัน ช่วงนั้นที่มีการสร้างกำแพงขึ้นเขาเรียกว่า Warsaw Ghetto ไม่ใช่กำแพงเบอร์ลินนะคะ หน้าตากำแพงที่ว่าก็เป็นดังที่เห็นในรูปนะคะ ปัจจุบันก็เหลืออยู่เท่านี้เอง ก็อย่างว่าเรื่องที่โหดร้ายป่าเถื่อนคงไม่มีใครอยากจะเก็บไว้จดจำหรอกนะคะ อ่ะ แล้วเรื่องก็มีอยู่ว่า ทหารเยอรมันเขาจะจับคนยิวไปไว้ในเขตกำแพงทั้งหมด แล้วก็ปฏิบัติกับคนยิวเหมือนเป็นทาส วันดีคืนดีนะ ทหารก็เดินมาตามถนน แล้วเรียกคนยิว(ที่เขากักบริเวณไว้)ที่กำลังนอนอยู่ลงมา แล้วให้วิ่งหนีไปตามถนน แล้วพวกทหารก็จะยิง ยิง ยิง เหมือนเป็นการล่าสัตย์เลย น่าสงสารมากค่ะ แต่คนที่ทหารยิงไม่โดนก็รอดตายไป แต่พระเอกของเรานั้นเขาเป็นนักเปียโนค่ะชื่อ Wladyslaw Szpilman ท่านเป็นชาวโปแลนด์ (ในรูปด้านบน ช่วงที่ยังหนุ่มๆ ค่ะ) และก็เป็นหนึ่งในชาวยิวที่เคยอยู่ในกำแพงนั้นแหละ ชีวิตจากที่เคยแต่งเพลง เริ่ดๆ เล่นเปียโนไฮโซๆ นะ ต้องมาตกระกำลำบาก แต่ขอบอกว่าใจเขาแกร่งจริงถึงรอดมาได้ และวิธีการของเขาก็สุดยอดมากๆ และต้องใช้ความอดทน และต้องมีความฉลาด มีไหวพริบ และที่สำคัญคือจิตใจ หนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจ หรือว่าสิ้นหวังในชีวิต ถ้าได้มาดูชีวิตของท่านผู้นี้เเล้ว คุณจะรู้สึกเลยว่าปัญหาของเรานั้นเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับท่าน ท่านต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เห็นเพื่อนรักของตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตา สุญเสียทั้งครอบครัว ลองคิดดูค่ะว่าถ้าเป็นเราในสถานการณ์แบบนั้นสภาพจิตใจเราจะแย่แค่ไหน แต่ท่านก็สามารถผ่านช่วงเวลาอันแสนทารุณนั้นมาได้ ตอนท้ายเรื่องเล่นเอาดิฉันน้ำตาไหลพรากกกเลยค่ะคุณผู้ชม!!! เเต่ขอบอกว่าแฮพปี้เอนดิ่งค่ะ ไม่มีหักมุมแน่นอน เพราะถ้าหักล่ะก็ ป่านนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายคงไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงชีวิตอันน่าตื่นเต้นของท่านแน่นอน เพราะถ้าหักนิดเดียวถึงกับชีวิตเลยค่ะคู้นนนแต่น่าเสียดายว่าปัจจุบันนักเปียโนท่านนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ด้วยความกล้าหาญของเขาทำให้เขายังคงเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยกย่องของทั้งชาวโปแลนด์เองและคนทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ภาพด้านล่างก็คือภาพของท่านตอนบั้นปลายของชีวิตแล้วค่ะ เพื่อนคนไหนสนใจก็ลองหาชมกันได้นะคะ The Pianist รับรองว่าของเขาดีจริงๆ และมีอะไรให้ลุ้นตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะ

Quotes ??


___flowers Pictures, Images and Photos

Imagination is more important than knowledge... Albert Einstein

Cogito, ergo sum (latin "I think, therefore I am")... René Descartes

Hate the sin, love the sinner...Mahatma Gandhi

Ignorance, the root and the stem of every evil...Plato

It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but even more to stand up to your friends...J.K. Rowling

An eye for an eye makes the whole world blind...Mahatma Gandhi

It's a dangerous business going out your front door...J.R.R. Tolkien
Little by little, one travels far....J.R.R. Tolkien

I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last...Bible(the creator and the destroyer)

Gods are fragile things; they may be killed by a whiff of science or a dose of common sense...Chapman Cohen

Cowards die many times before their deaths; The valiant never taste of death but once...William Shaespeare

To unpathed waters, undreamed shores...William Shaespeare

Other's owned ;)

Tuesday, June 30, 2009

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5

เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม mindmanager และเครื่องมือในการตกแต่ง การใส่รูปภาพหรือการแนบเว็ปเพจลงไปในแผนผังความคิด และการบันทึกงาน 2 แบบ ทั้งแบบที่บันทึกแล้ว สามารถนำมาแก้ไขได้ในภายหลัง และการบันทึกแบบไม่สามารถแก้ไขงานได้ รวมถึงการ export งานไปยัง power point, micro softword และไปยังหน้า webpage ซึ่งประโยชน์ของโปรแกรม mindmanager มีดังนี้
1. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการระดมความคิด การวิเคราะห์ และการแยกแยะองค์ความรู้
2. สามารถใช้ในการนำเสนองาน
3. สามารถสร้างงานในการนำเสนอทั้งในรูปแบบของ power point, micro softword และ webpage