Tuesday, June 30, 2009

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5

เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม mindmanager และเครื่องมือในการตกแต่ง การใส่รูปภาพหรือการแนบเว็ปเพจลงไปในแผนผังความคิด และการบันทึกงาน 2 แบบ ทั้งแบบที่บันทึกแล้ว สามารถนำมาแก้ไขได้ในภายหลัง และการบันทึกแบบไม่สามารถแก้ไขงานได้ รวมถึงการ export งานไปยัง power point, micro softword และไปยังหน้า webpage ซึ่งประโยชน์ของโปรแกรม mindmanager มีดังนี้
1. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการระดมความคิด การวิเคราะห์ และการแยกแยะองค์ความรู้
2. สามารถใช้ในการนำเสนองาน
3. สามารถสร้างงานในการนำเสนอทั้งในรูปแบบของ power point, micro softword และ webpage

Monday, June 22, 2009

บันทึกการเรียนสัปดาห์ืั้ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

คนเราจะต้องรับ และจะต้องให้

...เมื่อรับสิ่งของได้มาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้...

การเป็นครูที่ดีนั้น เราจะต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ใช้ถือว่าตนเป็นครูแล้วจะไม่ฟังคำพูดของคนอื่นที่ไม่ตรงกับใจตนเองทำเช่นนี้อาจไม่มีผู้ใดนับถือเพราะความมีทิฐิ และรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อื่น ครูถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีความเสียสละอย่างมาก และควรเป็นผู้ปฏิบัติดีทั้งกาย และใจ ข้าพเจ้าจึงได้นำคำสอนนี้มาใช้ทั้งในการเรียน และการดำเนินชีวิต

เพลง รอยยิ้มของพ่อ

Sunday, June 21, 2009

Me.e..eee..ee.e...e......e.
Name : Chiranan Chanphaison
Nickname : Sommy
B-day : Feb,24th,1990
Age : 19
Gender : Female
Hometown : Nongkhay
Present Ad': Rayong
Graduated : Watpapradoo School
Now I'm studying bachelor of Education, English major at Burapha University
Blood type : B
Hobbies : Listen to music, Watch movies, Read books, 'net surfing, chatting, singing, dance, play badminton, watch TV
Favourite
Food : e-sarn cuisine, sea food's, etc.
Colours : Red & Sky-blue
Movies : Harry Potter, Lord of The Rings, etc.
Music : RnB, DnB, etc.
Future : English Teacher :)
e-mail : 52040713@live.buu.ac.th

Monday, June 15, 2009

ความคาดหวังของรายวิชา

qua đường Pictures, Images and Photos

1. บอกความสำคัญและประโยชน์ของการมีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. รู้วิธีสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้
4. สืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เรียนได้เกรด A+

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1-3

Rainbow Pictures, Images and Photos

1st week
- อาจารย์แนะนำรายวิชา
- เตรียมความพร้อมทางจิตใจ และคุณธรรมก่อนเรียน
- ทำงานกลุ่มฝึกทักษะการวิเคราะห์, สังเคราะห์ จากวีดิโอ "9 คำพ่อสอน" จำนวน 2 เรื่อง
- การบ้านทำ mind mapping เล่าประวัติของตนเอง

2nd week
- การคิดวิเคราะห์, สังเคราะห์
- การสืบค้นข้อมูลทาง IT
- เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
- เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานฐานข้อมูลสังคมศึกษา

3rd week
- ดูตัวอย่างการทำบล็อกจาก http://www.plearn2learn.com/
- ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio
- สะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger