Sunday, July 19, 2009

การอบรมศีลธรรมและความก้าวหน้าทางวิชาการ


_______การศึกษาถือเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม รวมถึงสติปัญญาจนทำให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง แต่ปัจจุบันการศึกษากลับทำให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการแต่เพียงด้านเดียว แต่กลับไม่ได้ให้การอบรมทางด้านศีลธรรมจรรยา ซึ่งถือเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าความรู้จากในบทเรียน และจะทำให้บุคคลเป็นคนดีและเก่งสามารถพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง
_______การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตหากบุคคลไม่ได้รับการศึกษาก็จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเพราะการศึกษาทำให้มีทักษะความรู้ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้การศึกษายังช่วยขัดเกลาให้บุคคลมีคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ บุคคลแต่ละคนจะได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ในเบื้องต้นก่อนจะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งพ่อแม่มีหน้าที่ให้การอบรมและขัดเกลาบุตรหลานในด้านมารยาททางสังคม กิริยามารยาท ความประพฤติทางการ รวมถึงการอบรมด้านจิตใจให้แก่เด็ก แต่ในปัจจุบันพ่อแม่มักจะตื่นตัวกับวิชาการมากจนเกินไปจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาในโรงเรียนมากกว่าในอดีต เพราะคิดว่าเด็กจะต้องเป็นคนเก่งจึงส่งไปเรียนกวดวิชา ปัญหาที่ตามมาคือความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนในครอบครัวมีลดน้อยลง การพูดคุยระหว่างกันจึงเป็นไปได้ยาก ซึ่งทำให้เด็กขาดการอบรมสั่งสอนจากญาติผู้ใหญ่ เสี่ยงต่อการทำให้เด็กเกิดความเครียด หรือออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสายตาคนในครอบครัว พ่อแม่จะต้องหาเวลาให้กับลูก ดูแลเอาใจใส่ แต่ต้องไม่ตามใจเด็กจนเกินไป ควรสอนให้เด็กพิจารณาถึงเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ซึ่งการปลูกฝังความคิดนี้ตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเขาเติบโตขึ้นจะเป็นเด็กฉลาดและว่านอนสอนง่าย ต่อจากครอบครัวสถาบันต่อไปที่มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนคือโรงเรียน ซึ่งครูก็กลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตเยาวชนให้เป็นคนดีและมีคุณภาพให้แก่สังคม นอกจากการสอนวิชาความรู้ในบทเรียนให้ถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สอนให้เด็กรู้จักคิดสร้างสรรค์อย่างสุจริต ครูจะต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมให้แก่เด็ก จนทำให้สิ่งเหล่านั้นซึมซาบในจิตใจของเด็กเอง จะทำให้เขามีความดีงามทั้งกาย และใจ เมื่อเขาเติบโตจนมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เขาจะปฏิบัติงานโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่จะคำนึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก จะไม่นำความรู้ไปใช้เพื่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือทำความเสียหายให้แก่บ้านเมือง เหนือสิ่งอื่นใดครูจะต้องดำรงตนอยู่ในความดีงาม ทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของตน และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาของการให้การศึกษาในโรงเรียนในปัจจุบัน คือบุคลาครูที่มีความสามารถในการอบรม บ่มนิสัยเด็กให้ดีนั้นมีน้อย หรือไม่มีความสามารถในการอบรมเด็กให้ดีเท่าที่ควรทำให้เด็กมีคุณภาพต่ำ แต่ปัญหาที่เป็นผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ โรงเรียนใช้สื่อในการเรียนการสอนมากเกินความจำเป็น จนครูขาดปฏิสัมพันธ์กับเด็ก นอกจากครอบครัว โรงเรียนและครูแล้ว ตัวเด็กเองควรพัฒนาคนเองอยู่เสมอ โดยการฝึกควบคุมสติ ให้มีสมาธิ ทำใจให้เป็นกลางก่อนจะพูดหรือทำสิ่งใด เพื่อจะช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจน ไม่ผิดหลักศีลธรรม การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นจะต้องอาศัยสติปัญญา ความรู้ และความสามารถของตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้ประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวของเราเอง จากนั้นพิจารณาสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไป
_______การศึกษา เป็นรากฐานสำคัญของสังคม” คงเป็นคำกล่าวที่สามารถอธิบายให้ได้ทราบถึงความสำคัญของการศึกษาได้เป็นอย่างดี การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรมจะทำให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาซึ่งจะช่วยสร้างความสงบสุขให้กับสังคมกลายเป็นสังคมที่มีคุณภาพและบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป หากชาติใดไร้การศึกษา เยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานของสังคมคงจะไม่ได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกันกับบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย

นางสาวจิระนันท์ จันทร์ไพสณ รหัส 52040713 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

No comments:

Post a Comment