Monday, July 13, 2009

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6วันนี้มีการนำเสนอผังความคิดของเพื่อนแต่ละกลุ่มที่ได้ระดมความคิดกันมา กลุ่มเราได้แค่ 7.5 คะแนน เพราะอาจารย์ติงว่า เนื้อหาที่ได้ยังไม่มีการวิเคราะห์มากเท่าที่ควรทำ เพราะบางหัวข้ออาจนำมารวมอยู่ด้วยกันได้ นอกจากนี้เนื้อความยังเยิ่นเย่อ ยืดยาวเกินไป ไม่มีการใส่ลูกเล่นลงในการนำเสนอ เช่น การแนบแฟ้ม หรือการเชื่อมโยงใดๆ สีพื้นหลังที่ใช่ไม่มีความดึงดูดความน่าสนใจ เป็นสีเรียบๆ และไปในโทนเดียวกันทำให้ไม่เห็นความแตกต่าง รวมถึงรูปภาพประกอบไม่มีความน่าสนใจ และมีปริมาณน้อยเกินไป ในคาบนอกจากจะมีการนำเสนอแผนผังความคิดของทุกกลุ่มแล้ว อาจารย์ได้ให้เพื่อนๆ ที่มาจากกลุ่มอื่น วิจารณ์การนำเสนอเพื่อนด้วย วันนี้มีการบ้านให้ทำ 2 งาน ซึ่งเป็นงานเดี่ยว แต่ต่อยอดมาจากการทำงานกลุ่มครั้งนี้ นั่นคือ
1. ให้นำแผนผังความคิดของกลุ่มมาปรับอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ความเข้าใจของเราเองจากการวิเคราะห์แผนผังความคิดของกลุ่มเรา โดยเราจะต้องนำความผิดพลาดในครั้งที่แล้วมาแก้ไข แล้วนำตัวอย่างที่ดี ที่เพื่อนกลุ่มอื่นเขาทำมาใช้ในผังความคิดของเราเอง เช่น การเพิ่มเติมภาพประกอบ การแนบแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบาย การจับรูปแบบของแผนผัง รวมถึงสีสันให้ดูน่าสนใจ เป็นต้น
2. หลังจากที่เราทำแผนผังความคิดของตนเองสำเร็จ เราจะต้องมาสังเคราะห์ข้อมูลจากแผนผังความคิดของเราเอง เพื่อนำมาเรียบเรียงเป็นบทความใหม่ที่มาจากความคิดของเรา โดยมีการเขียนบทความแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. บทนำ
2. Details เนื้อหา/สาระ
3. Concluding สรุป
3. นำแผนผังความคิด และบทความที่ได้มาใส่ในบล็อก
แต่วันนี้อาจารย์อุทิก็ได้ให้กำลังแก่พวกเราชาวกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยสุด อะอะ ว่าอย่าให้พวกเราท้อ พวกเราชาวกลุ่มคะแนนน้อยสุดก็จะไม่ท้อค่ะ สู้สู้!! หุหุ ต่อไปดิฉันจะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีกว่าเดิมค่ะ และจะพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ธุจ้า...

No comments:

Post a Comment